CODE OF CONDUCT

VORES ADFÆRDSKODEKS

Gældende for medarbejdere – leverandører – samarbejdspartnere.

Vore beslutninger tages altid med udgangspunkt i følgende værdier

Medarbejdere

Respektere alle medarbejderes ret til at etablere, være medlem, eller ikke at være medlem, af en fagforening. Vi og vores medarbejdere forpligter os til ikke at begrænse eller blande sig i den rettighed. Sikre, at alle ansatte har ret til en skriftlig kontrakt, der er i overensstemmelse med gældende lovgivning, og som er forståelig og bindende.

Ligestilling – diskrimination

Vi accepterer ikke forskelsbehandling på baggrund af etnisk, national eller social oprindelse, hudfarve, køn, religion, synspunkter, alder, handicap, seksuel orientering eller politisk observans. Diskrimination eller chikane accepteres ikke, hvad enten den bliver begået af kolleger, ledelse eller samarbejdspartnere.

Tvangsarbejde

Ikke deltage eller drage nytte af nogen som helst form for tvangsarbejde eller menneskehandel. Alt arbejde skal udføres frivilligt. Sikre, at alle medarbejdere kan opsige deres kontrakt, når de ønsker det.

Børnearbejde

Vi støtter de bestræbelser der er, for på lang sigt at udrydde børnearbejde. Ikke ansætter personer, der er yngre, end de nationale love tillader. Sikre at FN’s konvention om børns rettigheder overholdes.

Uddannelse

Vi understøtter sikker og lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles mulighed for livslang læring.
Medvirke til at sikre branchens fremtid, ved at være et højt kvalificeret uddannelsessted for unge mennesker, der kan og vil videreudvikle de el-tekniske fagområder. Sikre at vi til stadighed har det antal lærlinge der som minimum modsvarer vores uddannede personale.

OVERHOLDE LOVE, REGLER OG FORORDNINGER

Overholde alle gældende love og forordninger i de lande, hvor arbejdet bliver udført

Bestikkelse, korruption og interessekonflikter

Vi fordømmer korruption i alle dens former og vil aldrig tolerere den i sin forretning.
Det betyder at vi ikke, hverken direkte eller indirekte, tilbyder, yder, lover, anmoder om eller tager imod noget af værdi til eller fra en ansat i den offentlige eller private sektor, med intentionen om at påvirke denne persons opførsel og opnå en uretfærdig forretningsmæssig fordel
Aldrig blive ledt af personlige interesser eller forhold og altid udelukkende basere beslutninger på objektive kriterier.

Fortrolighed og databeskyttelse

Værne om og respektere fortrolig information fra Arne Hald A/S og tredje part. Overholde alle love for at beskytte ansattes, kunders, leverandørers og andre parters personlige data.

RESPEKTERE MILJØET

Opfylde alle relevante miljølovgivningskrav
Øge det miljømæssige mindset i den daglige arbejdsgang blandt vore medarbejdere. Synliggøre og skabe forståelse for at der skal ydes en aktiv indsats og løftes i flok.

Juridiske konsekvenser af overtrædelse af Arne Halds Code of Conduct

Hvis en Arne Hald A/S leverandør eller samarbejdspartner ikke overholder de grundlæggende principper i denne Code of Conduct, har Arne Hald A/S ret til at afslutte forretningsforholdet eller samarbejdet.
Opleves der brud på denne Code of Conduct, rettes der via mail henvendelse til vores bestyrelsesformand via arnehald.dk/kontakt. som så vil sikre sig at der tages hånd om bruddet på Code of Conduct

Code of conduct som PFD

Klik her for at hente vores Code of conduct som en PDF fil