Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Generelt

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg, leverancer og ydelser, medmindre andet er aftalt skriftligt.

Ydelser og varer

Ydelser og varer kan bestilles hos Arne Hald A/S pr. e-mail og telefon. Bestillinger afgivet af kunden er først bindende, når Arne Hald A/S har bekræftet kundens ordre pr. telefon eller e-mail. Medmindre andet fremgår af kontrakt.

Priser

Arne Hald A/S priser er i DKK ekskl. afgifter og moms. Angivne priser er forudsat, at arbejdet kan udføres fortløbende og uhindret indenfor Arne Hald A/S normale arbejdstid. Medmindre andet fremgår af kontrakt. Der tages forbehold for trykfejl, pris-, afgifts- og kursændringer.

Levering

Arne Hald A/S leverer serviceydelser og varer senest til den tid der fremgår af kontrakten.

Arne Hald A/S fraskriver sig ethvert ansvar overfor køber i tilfælde af forsinket levering. Det skal bemærkes, at det kan forekomme, at komponenter fra vore leverandører er forsinkede. En oplyst leveringstid er derfor altid en estimeret leveringstid.

Medfølgende manualer eller online manualer til produkter forekommer hyppigt på engelsk, og køber kan ikke rette krav mod Arne Hald A/S om, at disse skal være på dansk. Der tages forbehold for trykfejl samt ændringer i produkternes specifikationer.

Arbejdets udførsel

Arbejdet udføres indenfor normal åbningstid, som forefindes på Arne Hald A/S hjemmeside - https://arnehald.dk. Arbejde der bestilles til udførsel udenfor den normale åbningstid reguleres med et overtidstillæg. I tilfælde af akutte henvendelser uden for den normale åbningstid overgår opgaven til Arne Hald A/S vagt. Vagt takster kan ses på Arne Hald A/S hjemmeside – https://arnehald.dk. Medmindre andet er aftalt eller iflg. Kontrakt.

Kørsel og varebil

Der tages km takst for arbejder uden for radius af 5 km fra Holstebro midtby. Inden for 5 km radius af Holstebro Midtby takseres pr. time.

Takster kan ses på vores hjemmeside.

Ovenstående fraviges kun ved forudgående aftale eller kontrakt.

Betalingsbetingelser

Ordre, ydelser og andre leverancer faktureres pr. e-mail, EAN eller kontant betaling, medmindre andet er aftalt. Alle priser er kontantpriser, og der ydes ikke kontantrabat.

Overskrides en betalingsdato, er Arne Hald A/S berettiget til at debitere morarentetillæg, p.t. 1,5% pr. måned fra forfaldsdato til betaling sker. Der tages forbehold for ændring i rentesats uden varsel. Ved kundens misligholdelse af indgåede aftaler er Arne Hald A/S desuden berettiget til at standse yderligere leverancer samt at annullere eventuel kreditgivning for indeværende og fremtidige ordrer/aftaler.

Ejendomsforbehold

Ejendomsretten til alle leverancer tilkommer Arne Hald A/S, indtil den fulde købesum inkl. eventuelle omkostninger og renter er betalt.

Undersøgelsespligt

Kunden skal straks ved modtagelsen, gennemgå den leverede ydelse og vare med henblik på at sikre sig, at der ikke er fejl og mangler ved leveringen eller de leverede ydelser og produkter. Reklamation over fejl og mangler, der burde være konstateret ved en sådan undersøgelse, skal fremsendes senest 8 dage efter modtagelse af ydelsen/produktet, i modsat fald mistes retten til at gøre sådanne fejl eller mangler gældende.

Ansvar for fejl og mangler

Ved fejl eller mangler, der ikke kunne være konstateret ved leveringen, har køberen 1 års reklamationsret for erhvervskunder eller 2 års reklamationsret for privatkunder fra fakturadato. Reklamationen skal meddeles Arne Hald A/S snarest muligt efter det tidspunkt, hvor køberen har opdaget manglen. Arne Hald A/S er, hvis muligt forpligtet og berettiget til at afhjælpe manglen inden for rimelig tid.

Reklamationsretten bortfalder, hvis manglen er forårsaget af køber, f.eks. som følge af fejlagtig eller uautoriseret reparation eller brug, hvis serienummer er fjernet eller ødelagt, samt hvis Arne Hald A/S er uden skyld i manglen. Reklamationsretten bortfalder desuden, hvis andre end Arne Hald A/S håndtere reklamationen. Hvis en reklamation fører til kreditering, forbeholder Arne Hald A/S sig ret til at foretage fradrag for eventuelt manglende emballage og/eller tilbehør. Enkeltdele som batterier og sliddele er ikke omfattet af reklamationsretten.

Er reklamationen udelukkende på en vare, dækkes varen men ydelsen for udskiftning forbeholder Arne Hald A/S sig retten til at debiterer kunden.

Varer til reparation kan indleveres i Arne Hald A/S åbningstid. Ved fremsendelse af varer til reparation bedes følgende procedure fulgt af hensyn til hurtig og korrekt ekspedition:

• Vedlæg udførlig fejlbeskrivelse/årsag til returnering.
• Vedlæg kopi af faktura
• Tilhørende kabler, stik, strømforsyning, batterier, manualer, software og lignende skal altid følge produktet.
• Send varen i egnet og holdbar emballage.

I tilfælde af fejl ved varen, som hører ind under den 2-årige reklamationsret, returnerer Arne Hald A/S varen uden forsendelsesomkostninger for køber, men for kundens risiko i skadestilfælde.

Reparation af varer uden for garanti faktureres efter medgået tid til gældende timesats. Hertil kommer eventuelle reservedele. Mindste tidsforbrug er 1/2 time. Varer modtaget til reparation henstår for kundens risiko, d.v.s. at kunden er ansvarlig for forsikring.

Hvis en vare, der er returneret som garantireparation, intet fejler, vil køber blive debiteret et eftersynsgebyr samt evt. Leverandør omkostninger. Kundens godtgørelse for eventuelle fejl og mangler kan aldrig overstige prisen på ydelsen/varen.

Produktinformation / ændringer

Der tages forbehold for fejl og ændringer i oplysninger i salgsmateriale. Eventuelle fejl og ændringer kan ikke gøres gældende overfor Arne Hald A/S. Arne Hald A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produkterne, eller dele heraf, hvis dette sker uden funktionsmæssig ulempe for kunden.

Tab af data

Arne Hald A/S friholder sig for ansvar af enhver karakter omfattende tab af en kundes data. Arne Hald A/S opfordrer derfor altid kunden til at tage kopi/backup af samtlige data. Kunden er ligeledes selv ansvarlig for at geninstallere programmer. Medmindre der forudgående er indgået en ordre på at denne ydelse er en del af opgaven.

Produktansvar / Force majeure

Arne Hald A/S dækker udelukkende skader, der direkte kan henføres til dennes produkter/ydelser. Arne Hald A/S hæfter ikke for skader, som køber selv kan forsikre sig imod, samt driftstab, tidstab, avancetab, eller lignende indirekte tab. En eventuel erstatning kan i intet tilfælde overstige produktets pris eller opgavens pris. 

Arne Hald A/S er i intet tilfælde erstatningsansvarlig for drifts- og avance tab, tabte besparelser eller andet indirekte tab eller for krav rejst af tredjemand mod kunden. Arne Hald A/S hæfter ikke for tab ved skade, som kunden kan forsikre sig imod i et dansk forsikringsselskab. Enhver skade skal omgående meddeles til Arne Hald A/S skriftligt pr. brev eller e-mail. Udbedring heraf kan kun ske efter forudgående skriftlig accept.

Arne Hald A/S dækker ikke skader og tab, som skyldes fejl i de af Teleselskabers, Kontrolcentralers og lignende leverede dele, signaloverførsel, teleforbindelser, IP-forbindelser, mobilnettet eller forsinkelser og ændringer fra Teleselskaber, kontrolcentraler og lignende.

Arne Hald A/S påtager sig intet ansvar som følge af unormalt vejrlig forøger reaktions- og udkaldstiden i henhold til kundens forholdsordre.

Arne Hald A/S overvågningssystem opfylder den til enhver tid gældende lovgivning eller forskrifter udstedt med hjemmel heri. Arne Hald A/S hæfter ikke for kundens brug af videoovervågning eller anden interaktiv overvågning af personale eller kunder, samt eventuel overvågning af offentligt område, idet der henvises til gældende lov, og hæfter ikke for tredjemands utilsigtede, retsstridige eller tilfældige adgang i kundens eventuelle systemer og / eller netværk. Det er kundens ansvar at meddele eventuelle ændringer i det af forsikringsselskabet udstedte sikringsniveau.

Lovvalg / værneting

Alle tvister mellem Arne Hald A/S og kunder i forhold til nærværende Almindelige salgs- & leveringsbetingelser behandles efter dansk ret med Sø- og Handelsretten som værneting.

Klik her for at hente vores Salgs-og leverings betingelser som en PDF fil